КЛИМАТСКИ ПРЕДИЗВИК

ТВОЈОТ ГРАД ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ

Критериуми

Други јазици:

ALB || SRB || ROM || TUR 

Критериуми за избор

Комисијата за избор ќе ги примени следните пет критериумипри споредување и оценување на идеите доставени за предизвикот.

Критериум 1: ВЛИЈАНИЕТО НА ИДЕЈАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ и зголемување на отпорноста на градовите пред климатските промени

Овој критериум го оценува придонесот на предлогот за постигнување на еколошките, економските и социјалните цели преку  процесите на ублажување, адаптација и постигнување отпорност пред климатските промени во урбаните средини.

Секоја идеја ќе се оценува од сите аспекти, особено од финансиски, организациски, институционален, технички и технолошки аспект, а при оценување на предложениот производ или услуга ќе биде земен предвид и културниот аспект. Иновативни ќе се сметаат и проектите кои промовираат трансформација или промена на практиките, секојдневното однесување, професиите, пристапите и инструментите, кои отвораат нови патишта за оддржливо развивање на урбаните средини.

 

Критериум 2: КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ВЛИЈАНИЈА

Квантитативното влијание се однесува на бројот на луѓе врз кои ќе влијае идејата, висината на паричниот приход кој таа ќе го создаде, социјалниот и еколошки капитал кој ќе го создаде, и / или други придружни придобивки.

Квалитативното влијание на проектот се однесува на обемот во кој поттикнува општествена инклузивност и достапност, придонесува за намалување на сиромаштијата, и / или придонесува за намалување на нееднаквоста помеѓу половите.  Во поднесокот за проектот, овие аспекти треба добро да се опишат.

Критериум 3: СПРОВЕДЛИВОСТ И ОДРЖЛИВОСТ

Овој критериум се однесува на состојбата  на проектот, процесот за негово спроведување, финансискиот биланс, институционалната и законската организација, како и одржливоста на општествените, човечките и еколошките придобивки од проектот.

Критериум 4: РЕПЛИЦИРАЊЕ

Ова се однесува на потенцијалот на проектот за негово повторување, спроведување и на други места и како и спроведување на проектот во поголеми размери. Поради тоа е потребно поднесоците да го опишуваат и начинот на кој ова се предвидува како и постигнатите или очекуваните партнерства.

Критериум 5: КОРИСНОСТ

Кандидатите мора да можат да покажат на кој начин нивниот проект дава практични и конкретни решенија за еден или повеќе јасно идентификувани влијанија од климатските промени.

Еколошка ефективност
Eкономската ефективност
Изводливост (мерење на леснотијата на имплементација)
Мерливост (мерливост и проверливост на намалувањата на емисиите од мерката)
Ко-бенефиции (здравствени придобивки, диверзификација на приходите, нови работни места, квалитетот на животот, потенцијалот за економски раст)